زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

آدرس : تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، خیابان شهید فرید افشار، تقاطع بلوار آرش غربی ،پلاک 3

تلفن تماس: 021264006180 

نمابر: 02182244508 
تلفن کانال شرکت : 09333688952

پست الکترونیکی: pulicrelation@cdtic.ir

کد پستی: 1916615813

.