منابع و جذب سرمایه گذاری

با توجه به پرهزینه بودن توسعه زیربناهای حمل و نقل و لزوم تخصیص اعتبار و سرمایه گذاری هنگفت، یکی از  سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، مشارکت روزافزون بخش خصوصی و عموم مردم در توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور است. همچنین به منظور تحقق اهداف کمی، این شرکت علاوه بر جذب بودجه مصوب، همواره در پی یافتن راه های جدید برای تأمین منابع بوده است.

 

اعتبار مصوب تخصیصی   (میلیارد ریال)

 

1384

 

1385

 

1386

 

1387

 

1388

 

1389

 

1390

 

1391

 

1392

بودجه عمومی

4198

4848

6819

10434

10569

9487

9154

10087

12000

اوراق مشارکت

400

1400

3000

-

-

-

12000

14900